Tag Archives: toàn vẹn dữ liệu

tính toàn vẹn của dữ liệu

 

data integrity

The accuracy and consistency of stored data, indicated by an absence of any alteration in data between two updates of a data record. Data integrity is imposed within a database at its design stage through the use of standard rules and procedures, and is maintained through the use of error checking and validation routines.

Tính chính xác và nhất quán của dữ liệu lưu trữ, không xảy ra bất cứ sự thay đổi (tùy tiện) giữa 2 kỳ cập nhật của một mục dữ liệu (data record). Tính toàn vẹn dữ liệu cần được áp đặt trên cơ sở dữ liệu (database) ngay trong giai đoạn thiết kế thông qua các quy tắc chuẩn (standard rules) và thủ tục (procedures) và được duy trì (maintained) bằng cách sử dụng các thướng trình (routines) kiểm tra lỗi và hợp thức dữ liệu nhập (validation)

|  g . l . o . s . s  |

data record: dòng ghi dữ liệu, bản ghi dữ liệu, mục dữ liệu

Advertisements