phân tích khoảng cách mục tiêu

Term of the Day

gap analysis

A technique that businesses use to determine what steps need to be taken in order to move from its current state to its desired, future state. Also called need-gap analysis, needs analysis, and needs assessment. Gap analysis consists of (1) listing of characteristic factors (such as attributes, competencies, performance levels) of the present situation (“what is”), (2) listing factors needed to achieve future objectives (“what should be”), and then (3) highlighting the gaps that exist and need to be filled. Gap analysis forces a company to reflect on who it is and ask who they want to be in the future.

Một kỹ thuật được dùng trong quản lý kinh doanh để xác định các bước đi cần thiết để chuyển từ một vị trí hiện tại (current state) đến một vị trí mong muốn trong tương lai (a desired future state). Cũng có các cách nói tương đương như phân tích khoảng cách yêu cầu (need gap analysis), phân tích yêu cầu (need analysis), đánh giá yêu cầu (needs assessment).

Phân tích khoảng cách mục tiêu bao gồm các bước:

(1) liệt kê các yếu tố đặc trưng (đặc điểm phẩm chất, năng lực kỹ thuật, mức độ hiệu quả thực hiện) của tình trạng hiện tại (present situation), tức là cái “đang có” (what is),
(2) liệt kê các yêu cầu cho các mục tiêu tương lai (future objectives), tức là “cái cần có” (what should be), và cuối cùng là(3) chỉ rõ các khoảng trống, các khiếm khuyết (gaps) đang tồn tại và cần phải lấp đầy.

Phân tích khoảng cách mục tiêu đặt công ty hay vào tình huống phải suy nghĩ phân tích hiện trạng của doanh nghiệp và xác định rõ những gì mà họ muốn doanh nghiệp phải đạt tới trong một tương lai xác định.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: