350 million people suffer from depression

image

By Ruth Sindico (philstar.com) Updated October 10, 2012 09:50 AM

WHO: 350 TRIỆU NGƯỜI BỊ TRẦM CẢM
Theo Ruth Sindico (philstar.com) October 10 2012

 

MANILA, Philippines – More than 350 million people suffer from depression, according to the World Health Organization (WHO).

“But because of the stigma that is often still attached to depression, many fail to acknowledge that they are ill and do not seek treatment,” WHO said in a statement as it called on nations to end the stigma against the mental disorder on the 20th anniversary of World Mental Health Day this October 10.

The WHO cited cultural attitudes and lack of proper understanding as some of the reasons people suffering from depression do not seek help for their condition.

“We have some highly effective treatments for depression. Unfortunately, fewer than half of the people who have depression receive the care they need. In fact in many countries this is less than 10 percent. This is why WHO is supporting countries in fighting stigma as a key activity to increasing access to treatment,” said Dr. Shekhar Saxena, director of the Department for Mental Health and Substance Abuse.

The first step towards treating depression is recognizing that it exists, according to the WHO. It should, however, be distinguished from “mood fluctuations.” If the feeling of sadness persists for two weeks or more and one’s ability to function at work, school or home is affected, that may already be depression.

Some of the effective treatments the WHO recommends are psychosocial treatment and medication. Early treatment is crucial for it to be more effective. 

There are many factors that lead to depression. It may be social, psychological or biological. Economic pressures, unemployment, disasters and conflict were also cited as factors.

“At its worst, depression can lead to suicide. Tragically almost one million people commit suicide every year and a large proportion of them had experienced depression,” the WHO said.

 

 MANILA, Phi-líp-pin – Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện có hơn 350 triệu người bị trầm cảm.

“Nhưng vì dấu ấn thành kiến người ta nghĩ về  chứng trầm cảm, nhiều người không nhìn nhận mình mắc bệnh và không tìm cách chữa  trị”, WHO cho biết trong một tuyên bố kêu gọi các nước chấm dứt thành kiến với các bệnh rối loạn tâm thần nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, 10 tháng 10 hằng năm.

WHO cho rằng những ràng buộc văn hóa và sự thiếu hiểu biết đúng đắn là lý do khiến người bị trầm cảm không muốn tìm đến sự giúp đỡ chữa chạy.

“Chúng tôi có một số phương pháp điều trị rất hiệu quả với bệnh trầm cảm. Tiếc là không đến một nửa số người trầm cảm nhận được sự chăm sóc cần thiết. Thực vậy  ở nhiều nước tỉ lệ này còn dưới 10%. Đây là lý do tại sao WHO đang hỗ trợ các nước chống cách nghĩ thành kiến về trầm cảm như là hành động chính yếu để tăng việc tiếp cận điều trị “, tiến sĩ Shekhar Saxena, giám đốc Vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện.

Theo WHO, bước đầu tiên của điều trị trầm cảm là sự nhận thức được có mắc bệnh. Tuy nhiên, nó phải được phân biệt với sự “giao động tâm trạng”.” Nếu cảm giác buồn bã kéo dài trong hai tuần hoặc hơn và khả năng làm việc tại công sở, trường học hoặc nhà bị ảnh hưởng, có thể xem là bị trầm cảm.

Một số phương pháp điều trị hiệu quả được WHO khuyến cáo là điều trị tâm lý và sử dụng thuốc. Điều trị càng sớm thì càng mang lại hiệu quả tốt hơn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Đó là các yếu tố xã hội, tâm lý hoặc sinh học. Áp lực kinh tế, thất nghiệp, thiên tai và xung đột cũng là những yếu tố được nêu ra.

WHO cho biết, “Ở mức độ trầm trọng nhất,  trầm cảm có thể dẫn đến tự tử. Thật đáng buồn khi hàng năm thế giới có gần đến một triệu người tự tử, và một tỷ lệ lớn trong số là do bị trầm cảm”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: