absorption costing

Term of the Day

tính giá thành hấp thu 

A method of costing a product in which all fixed and variable costs are apportioned to cost centers where they are accounted for using absorption rates. This method ensures that all incurred costs are recovered from the selling price of a good or service. Also called full absorption costing. See also direct costing, marginal costing.

Phương pháp tính giá sản phẩm trong đó tất cả các định phí và biến phí được phân bổ (apportioned) cho các khối chi phí (cost centers) trong đó chúng được hạch toán thông qua các tỉ lệ hấp thu (absortion rates). Phương pháp này có mục đích đảm bảo cho các chi phí phát sinh (incurred costs) được bù đắp từ giá bán (selling price) của một sản phẩm hay dịch vụ. Phương pháp này cũng gọi là tính giá thành hấp thu toàn bộ (full absorption costing). Tham khảo tính giá thành trực tiếp (direct costing), tính giá thành biên (marginal costing)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: