entrepreneurship

Term of the Day

 

óc kinh doanh

Ý chí hay khả năng suy nghĩtổ chức, và quản lý hiệu quả một công việc làm ăn, kinh doanh (a venture) trước mọi rủi ro luôn chờ đợi, lảm sao đem lại lợi nhuận cho công sức của mình. Trong kinh tế học, óc kinh doanh được xem như một yếu tố sản xuất (factor of pr.) bên cạnh đất đai, lao động, tài nguyên tự nhiên và vốn ‡,

Óc kinh doanh thể hiện ở sự cách tân và việc chấp nhận rủi ro (innovation and risk-taking)

Trong sự ngày càng cạnh tranh mãnh liệt của thị trường kinh tế toàn cầu, óc kinh doanh của tầng lớp doanh nhân (businessmen) của một nước chính  là thành tố quan trọng  (essential component) giup một quốc gia thành công vể kinh tế.

‡  (1 land, 2 labor, 3 natural resources, and 4. capital, + 5. entrepreneurship)

 

entrepreneurship

The capacity and willingness to undertake conception, organization, and management of a productive venture with all attendant risks, while seeking profit as a reward. In economics, entrepreneurship is regarded as a factor of production together with land, labor, natural resources, and capital. Entrepreneurial spirit is characterized by innovation and risk-taking, and an essential component of a nation’s ability to succeed in an ever changing and more competitive global marketplace.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: