Lamarck vs Darwin

 

What are the differences between Darwin’s theory of Evolution and Lamarck’s theory of Evolution?

Jean-Baptist proposed that organisms could pass on to their offspring traits that where acquired during their lifetime. This has come to be known as inheritance of acquired characteristics.
On the other hand Charles Darwin recognized the main mechanism for evolution: Natural Selection. Natural Selection is the process by which favorable heritable traits become more common in successive generations of a population and unfavorable heritable traits become less common, due to differential reproduction.

 

Sự khác biệt giữa học thuyết tiến hóa của Darwin và của Lamarck?

Lamarck giả thuyết rằng các sinh vật có thể truyền lại cho con cháu những nét thuộc tính mà nó sở đắc được trong cuộc đời của mình. Học thuyết này được gọi là lý thuyết di truyền các thuộc tính sở đắc (inheritance of acquired characteristics). Khác với Lamarck, Darwin cho rằng cơ chế chính của tiến hóa là sự chọn lọc tự nhiên (natural selection). Chọn lọc tự nhiên là quá trình mà các thuộc tính di truyền thuận lợi sẽ trở nên phổ biến hơn ở các thế hệ kế tiếp về sau của một quần thể trong khi các thuộc tính di truyền ít thuận lợi sẽ trở nên ít phổ biến hơn, do sự chênh lệch số lượng cá thể được sinh ra.

That is: given a certain population, those individuals who are more fit to the selective pressure(s) by their habitat (in a given time and space) will leave more descendants than those less fit

Điều đó có nghĩa là: với một quần thể nhận định, những cá thể nào phù hợp hơn với áp lực chọn lọc của môi trường sống (habitat) ở một thời kỳ và không gian nhất định sẽ để lại nhiều hậu duệ hơn là các cá thể ít phù hợp hơn.

In short, Lamarck thought that changes were acquired during the life of a parent organism and then transmitted to their offspring while Darwin deducted that changes were already present in the parent organisms, and that the best adapted to that situation survived to breed, which meant that those genetic changes become common in the following generations.

Tóm lại, Lamarck cho rằng các thay đổi được sở đắc trong vòng đời của một sinh vật cha mẹ và rồi truyền lại cho thế hệ con cháu, trong khi Darwin cho rằng  các biến thể đã có sẵn trong sinh vật và những cá thể nào thích ứng tốt hơn sẽ có cơ hội sinh con đẻ cái, có nghĩa là những biến thể di truyền đó sẽ chiếm ưu thế trong các thế hệ sau.

 

 

Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_differences_between_Darwin’s_theory_of_Evolution_and_Lamarck’s_theory_of_Evolution#ixzz1mGnW57dY</USTYLE=”TEXT-DECORATION:LINE-THROUGH”>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: