Kinh tế học Kenes

 

Term of the Day

Keynesian economics

A school of economic thought founded by the UK economist John Maynard Keynes (1883-1946) and developed by his followers. In 1936, at the height of the great depression, Keynes’ landmark book The General Theory Of Employment, Interest And Money caused a paradigm shift for economics: it suddenly replaced their emphasis on study of the economic behavior of individuals and companies (microeconomics) to the study of the behavior of the economy as a whole (macroeconomics).

Trường phái kinh tế học sáng lập bởi nhà kinh tế Anh John Maynard Keynes (1883-1946) và được các môn đệ của ông phát triển. Năm 1936, lúc cao trào của cuộc đại suy thoái, tác phẩm Lý thuyết Tổng quát về Việc làm, Lãi suất và Tiền tệ đã làm  thay đổi khuôn mẫu tư duy kinh tế của thời đại: nó nhanh chóng chuyển dịch sự tầm quan trọng của việc nghiên cứu các hành vi kinh tế của các cá nhân và tổ chức kinh tế (kinh tế vi mô) sang nghiên cứu sự vận động của toàn bộ nến kinh tế như một thể thống nhất (kinh tế vĩ mô)

The main plank  of his revolutionary theory is the assertion that the aggregate demand  (nhu cầu tổng thể) created by households, businesses and the government and not the dynamics of free markets is the most important driving force in an economy. This theory further asserts that free markets have no self-balancing mechanisms that lead to full employment. Keynesian economists urge and justify a government’s intervention in the economy through public policies that aim to achieve full employment and price stability. Their ideas have greatly influenced governments the world-over in accepting their responsibility to provide full or near-full employment through measures (such as deficit spending) that stimulate aggregate demand.

Lý thuyết trụ cột của học thuyết cách mạng này cho rằng (assertion) chính nhu cầu tổng thể (aggregate demand) tạo ra do các hộ cá thể, doanh nghiệp và chính quyền chứ không phải các tác động (dynamics) của thị trường tự do là động lực (driving force) quan trọng nhất quyết định sự vận động của nến kinh tế. Lý thuyết này còn khẳng định rằng thị trường tự do không có được cơ chế tự cân bằng để dẫn đến việc sử dụng hết lao động (full employment, sự toàn dụng). Các nhà kinh tế trường phái Keynes cổ vũ và biện minh cho sự can thiệp của nhà nước (government’s intervention) bằng các chính sách công (public policies) hướng đến sự toàn dụng và ổn định giá cả (price stability). Các ý tưởng của họ khiến các chính phủ các nước thấy được trách nhiệm của nhà nước trong việc tạo ra việc làm đầy đủ hay tiệm cận đến mức độ toàn dụng trong xã hội thông qua các biện pháp làm kích thích nhu cầu tổng thể của xã hội.

 

See also classical economics, neo-classical Economics, new classical economics and supply side economics.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: