tổ chức phi lợi nhuận

 

Term of the Day

non profit organization (NPO)

Associations, charities, cooperatives, and other voluntary organizations formed to further cultural, educational, religious, professional, or public service objectives. Their startup funding is provided by their members, trustees, or others who do not expect repayment, and who do not share in the organization’s profits or losses which are retained or absorbed. Approved, incorporated, or registered NPOs are usually granted tax exemptions, and contributions to them are often tax deductible. Most non governmental organizations (NGOs) are NPOs. Also called not for profit organization.

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)

Các hiệp hội, tổ chức từ thiện, hợp tác xã, và các tổ chức thiện nguyện khác được thành lập để thúc đẩy (to further, promote) các mục đích (objectives) văn hóa, giáo dục, tôn giáo, nghề nghiệp (profestional) hay dịch vụ công (public services). Quỹ ban đầu (startup funding) được cung cấp bởi các thành viên , người được ủy thác (trustee), hoặc bất kỳ ai không đòi hỏi sự hoàn lại (repayment), và không tham gia chia phần trong các lỗ lãi (profits or losses) mà tổ chức giữ lại hay tự chịu (absorbed). Các tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký, chấp thuận hay hợp nhất (incorporated) thường được miễn thuế (granted tax exemptions), và các đóng góp (contributions) cho nó thường được giảm trừ thuế (tax deductible). Phần lớn các tổ chức phi chính phủ (NGO) thường là tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Cũng được gọi là tổ chức không lợi nhuận, tổ chức bất vụ lợi (not-for-profit organization)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: