biên bản ghi nhớ

 

Term of the Day

Văn bản thể hiện thỏa thuận chung (mutual accord) về một vấn đề (issue) giữa hai hoặc nhiều bên. Biên bản ghi nhớ (MOU) thường được coi là có tính ràng buộc (binding), ngay cả khi các quyền và nghĩa vụ (rights and obligations) nêu ra trong biên bản ghi nhớ không đặt trên cơ sở một tuyên bố pháp lý (legal claim) cụ thể nào. Để có thể có hiệu lực pháp lý (legally operative,), một biên bản ghi nhớ phải: (1) xác định được các bên tham gia giao ước  (contracting parties) (2) nêu ra nội dung (subject matter) và mục đích (objectives,) (3) tóm tắt các điều khoản (terms) của thỏa thuận giao ước (agreement) và (4) có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.

 

memorandum of understanding (MOU)

A document that expresses mutual accord on an issue between two or more parties. Memoranda of understanding are generally recognized as binding, even if no legal claim could be based on the rights and obligations laid down in them. To be legally operative, a memorandum of understanding must (1) identify the contracting parties, (2) spell out the subject matter of the agreement and its objectives, (3) summarize the essential terms of the agreement, and (4) must be signed by the contracting parties. Also called letter of intent

 

Người dịch: lưu minh trung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: