demographic factors

yếu tố nhân khẩu học

yếu tố nhân khẩu học

Socioeconomic characteristics of a population expressed statistically, such as age, sex, education level, income level, marital status, occupation, religion, birth rate, death rate, average size of a family, average age at marriage. A census is a collection of the demographic factors associated with every member of a population.

Các đặc trưng kinh tế xã hội của một quần thể dân chúng được mô tả theo phương pháp thống kê, bao gồm tuổi tác, giới tính, trình độ giáo dục, mức thu nhập, tình trạng gia đình, nghề nghiệp, tôn giáo, sinh suất, tử suất, kích cỡ hộ gia đình, tuổi trung bình khi kết hôn. Một điều tra dân số (census) là một tập hợp các yếu tố nhân khẩu học (demographic) liên quan đến mọi thành viên của một dân số (population //quần thể dân chúng)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: