manufacture

 

Term of the Day

manufacture

To make a good with tools and/or machines by effecting chemical, mechanical, or physical transformation of materials, substances, or components, or by simulating natural processes, usually repeatedly and on a large scale with a division of labor.

sản xuất,  chế tạo

Sản xuất làm ra hàng hóa sử dụng công cụ, máy móc để thực hiện các biến đổi cơ, hóa hay vật lý trên các vật tư, chất liệu, hoặc các thành phần, hoặc bằng cách phỏng lập (simulate) các quá trình tự nhiên, thường là thông qua sự phân công lao động ở quy mô lớn và lặp đi lặp lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: