Muammar Gaddafi’s Last Will.

website, Seven Days News, says it has published the last will of the deceased former leader of Libya. The document was reportedly handed to three of his relatives, one of whom was killed, the second arrested and the third managed to escape the fighting in Sirte.

Here is the English translation:

BÌNH LUẬN: Tên lập dị từng gây ác khắp vùng, như đoán trước số phận của mình, đã viết bản di chúc khá lâm li. Hoàn cảnh gã bị bắt bi đát như Saddam, bị giết bi thảm như Mussolini. Nhưng có nhiều người dân Lybia vui mừng hơn là một số ít thương tiếc cho gã một thời sinh sát thiên hạ này.

 

"This is my will. I, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, do swear that there is no other God but Allah and that Mohammad is God’s Prophet, peace be upon him. I pledge that I will die as Muslim.

Bản dịch tiếng Việt của Mai Hiền, báo Tuổi trẻ

“Đây là di chúc của tôi. Tôi, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, xin thề không có vị Chúa trời nào ngoài Allah và Mohammad là đấng tiên tri của Chúa trời, cầu mong bình an đến với ngài. Tôi thề sẽ chết như một người Hồi giáo.

Should I be killed, I would like to be buried, according to Muslim rituals, in the clothes I was wearing at the time of my death and my body unwashed, in the cemetery of Sirte, next to my family and relatives. I would like that my family, especially women and children, be treated well after my death. The Libyan people should protect its identity, achievements, history and the honourable image of its ancestors and heroes. The Libyan people should not relinquish the sacrifices of the free and best people.

Nếu bị giết, tôi muốn được chôn cất theo những nghi lễ Hồi giáo với quần áo tôi đang mặc vào lúc tôi qua đời và thi thể tôi không tẩy rửa tại nghĩa địa Sirte, bên cạnh gia đình và những người thân của tôi. Tôi muốn gia đình tôi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được đối xử tử tế sau khi tôi qua đời. Người dân Libya nên bảo vệ bản sắc, những thành tựu, lịch sử và hình ảnh danh dự về tổ tiên và những người anh hùng của mình. Người dân Libya không được quên những người đã hi sinh cho tự do và cho nhân dân.

I call on my supporters to continue the resistance, and fight any foreign aggressor against Libya, today, tomorrow and always.

Let the free people of the world know that we could have bargained over and sold out our cause in return for a personal secure and stable life. We received many offers to this effect but we chose to be at the vanguard of the confrontation as a badge of duty and honour.

Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi tiếp tục chống đối và chiến đấu chống lại bất cứ thế lực nước ngoài nào tấn công Libya hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Hãy để nhân dân tự do trên thế giới thấy rằng chúng tôi đã có thể thương lượng và bán rẻ những giá trị của mình để đổi lấy an toàn cá nhân và một đời sống thoải mái. Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị như vậy, nhưng chúng tôi lựa chọn ở lại đối đầu như một biểu hiện của trách nhiệm và danh dự.

Even if we do not win immediately, we will give a lesson to future generations that choosing to protect the nation is an honour and selling it out is the greatest betrayal that history will remember forever despite the attempts of the others to tell you otherwise."

Ngay cả khi không thể chiến thắng ngay lập tức, chúng tôi sẽ để lại một bài học cho những thế hệ tương lai, rằng lựa chọn bảo vệ tổ quốc là một danh dự và bán rẻ nó là sự phản bội tồi tệ nhất mà lịch sử sẽ nhớ mãi, bất chấp những kẻ khác có nói gì đi nữa”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: