hoang hue’s translation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

SALES CONTRACT

No: 071011/ĐD

– Based on the Civil Code No 33/2005/QH11 dated 14/6/2005 by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam

– Based on the need and capacity of the two parties.

Today, 07/10/2011, in the office of TNHH TM & XNK Đại Danh Co., we are the following parties:

THE SELLER (Party A): TNHH TM & XNK ĐẠI DANH COMPANY

Address : 173A/7 QL1A, Village An Phú Tây, District Bình Chánh, HCM City

Tel : 0908992255 Fax: 08 37602237

Tax code : 0303047991

Account : 13010000639322 at : SGD2-BIDV. Branch

Represented by : Mr. NGUYỄN CHÍ HOA – Title: Director

THE BUYER (Party B): Mr. LY NHOEK

Address : 23K street 598, group 13, Tuol Săng Ke Ward, Russey Keo Dist, PhnomPenh City, Cambodia

Tel : 0085511903375 – 0085592616594

Upon checking and testing the 02 vehicles, the two parties agree to sign the sale-purchase contract with the following terms and conditions:

ARTICLE 1: CONTENST OF SALE / PURCHASE

Party A agrees to sell to Party B two (02) used dumper trucks (rubber wheeled) as follows:

No

Name of commodity

Quantity

(unit)

Price

(USD)

Amount

(USD)

1

Dumper trucks (rubber wheeled) LIMA 700T

Chassis No: 7004-1AU; Engine No: 6A203971 RD * 6171N

01

68,000

68,000.00

2

Dumper trucks (rubber wheeled) GROVE RT75S

Chassis No: 1AJC1225; Engine No: RD8-102735

01

67,000

67,000.00

 

Total

02

 

135,000.00

(In words: One hundred thirty five thousand US dollars only.)

Equivalence in (VND) being 2.889.000.000đ (Two billions eight hundred eighty nine millions dong)

ARTICLE 2: TERMS OF PAYMENT

2.1 Party B pays 100% either in cash or money transfer to Party A.

– First period: Paying a deposit of 10,000.00 USD (Ten thousand US dollars).

– Second period: Paying the remaining amount, which is 125,000 USD (One hundred twenty five thousand US dollars).

2.2 Payment currency: VND

ARTICLE 3: TIME AND PLACE OF DELIVERY

3.1 Place of delivery: 173A/7 QL1A, Village An Phú Tây, District Bình Chánh , HCM City

3.2 Party A bears the cost of transporting the vehicles from their place to Port Xa Mat of Vietnam, Party B shall assume responsibility of the vehicles as their properties after the receiving and acceptance of this delivery

3.3 Party B is responsible to check the vehicles before their acceptance. Party A shall assume no responsibilities if there are any defects found after the delivery.

ARTICLE 4: GENERAL PROVISION

The two Parties are committed to implement properly and fully all terms and conditions in this Contract. Any Party who violates the Contract shall have to pay all damages resulted to the other Party.

Any modification to this Contract is valid and effective only after the Parties have agreed in writing.

If there are any conflicts, the two Parties shall do their best to solve the issues amicably. Any disputes not settled through negotiations shall be brought before the Economic Court of Hochiminh City, the faulty party shall bear all resulted legal fee.

Once the two Parties have fulfilled their responsibilities and obligations, this Contract shall automatically go into liquidation.

This contract is made into 04 copies, 02 in Vietnamese and 02 in English; each Party keeps 02 copies of equal validity.

ON BEHALF OF BUYER                                                  ON BEHALF OF SELLER


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 071011/ĐD

-    Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-    Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 07/10/2011, tại công ty TNHH TM & XNK Đại Danh, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY TNHH TM & XNK ĐẠI DANH

Địa chỉ    :    173A/7 QL1A, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại    :    0908992255    Fax: 08 37602237

Mã số thuế    :    0303047991

Tài khoản    :    13010000639322 tại : CN SGD2-BIDV.

Đại diện    :    Ông NGUYỄN CHÍ HOA – Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA (BÊN B): Mr LY NHOEK

Địa chỉ    :    23K street 598, group 13, Tuol Săng Ke Ward, Russey Keo Dist, PhnomPenh City, Cambodia

Điện thoại    :    0085511903375 – 0085592616594

Sau khi kiểm tra và thử 02 chiếc xe, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán gồm các điều khoản:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

Bên A đồng ý bán cho bên B hai (02) chiếc xe cần trục bánh lốp đã qua sử dụng như sau:

STT

Tên hàng hóa

Số lượng

(chiếc)

Giá

(USD)

Thành tiền

(USD)

1

Cần trục bánh lốp hiệu LIMA 700T
Số khung: 7004-1AU; Số máy: 6A203971 RD * 6171N

01

68,000

68,000.00

2

Cần trục bánh lốp hiệu GROVE RT75S
Số khung: 1AJC1225; Số máy: RD8-102735

01

67,000

67,000.00

Tổng cộng

02

135,000.00

Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm ngàn Đôla Mỹ.

Quy đổi tương đương Việt Nam đồng (VND) là 2.889.000.000đ (Hai tỷ tám trăm tám mươi chín triệu đồng)

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1    Bên B thanh toán 100% tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    – Lần 1: Đặt cọc 10,000.00 USD (Mười ngàn đô la Mỹ).

    – Lần 2: Thanh toán hết số tiền còn lại 125,000 USD (Một trăm hai mươi lăm ngàn đô la Mỹ).

2.2    Đồng tiền thanh toán : VND

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO XE

3.1    Địa điểm giao xe: 173A/7 QL1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM

3.2    Bên A chịu tiền cước vận chuyển xe từ bãi xe của bên A đến cửa khẩu Xa Mát Việt Nam, bên B tự bảo quản xe và chịu trách nhiệm tài sản của mình từ khi nhận bàn giao.

3.3    Bên B kiểm tra xe trước khi nhận. Hư hỏng về sau bên A không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.

Mọi sửa đổi khác từ hợp đồng này chỉ có giá trị thực hiện khi hai bên thống nhất bằng văn bản.

Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết. Mọi bất đồng không giải quyết bằng thương lượng sẽ được phân xử bởi tòa án kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên vi phạm sẽ chịu án phí.

Hai bên đã thực hiện đầy đủ xong nghĩa vụ của mình thì hợp đồng này sẽ mặc nhiên được thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản; 02 bản tiếng Việt 02 bản tiếng Anh, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


    ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                 ĐẠI DIỆN BÊN BÁNAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: