BÁO CÁO KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP
Gửi Ban Giám đốc Tổng Công ty CST INDUSTRIES, INC.

Chúng tôi đã kiểm toán bảng Tổng kết Tài sản hợp nhất kèm dưới đây của Tổng Công ty  CST Industries, Inc và các Công ty con tính đế ngày 31 tháng Mười hai, 2010 và 2009, và các bảng Kết toán hợp nhất liên quan của các hoạt động kinh doanh, vốn cổ đông và lưu chuyển tiền mặt đối với năm chấm dứt 31 tháng Mười hai, 2010 và 2009. Các kết toán hợp nhất này là thuộc trách nhiệm của ban Quản trị của các Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các kết toán này dựa trên cơ sở các kết quả kiểm toán mà chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi thực hiện việc kiểm toán theo đúng các tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận phổ biến  tại Hoa Kỳ. Các tiêu chuẩn này đòi hỏi chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để có thể có được sự đảm bảo hợp lý để đánh giá các các bảng kết toán hợp nhất có hay không có các chỗ sai nào nghiêm trọng.
Việc kiểm toán bao gồm việc xem xét, dựa trên công tác kiểm tra, các chứng cứ xác nhận các số tiền và mô tả trong các bảng kết toán tài chính. Việc kiểm toán cũng bao gồm công tác đánh giá các nguyên tắc kế toán được sử dụng, các số ước tính quan trọng của ban quản trị công ty, cũng như đánh giá cách trình bày tổng thể của bảng kết toán tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công tác kiểm toán của mình cung cấp cơ sở hợp lý để đưa ra ý kiến phù hợp.

Theo nhận định của chúng tôi bảng kết toán hợp nhất nói trên đã trình bày trung thực, trong tất cả các chủ điểm quan trọng, tình hình tài chính của CST Industries, Inc tính đến các thời điểm 31 tháng Mười hai, 2010 và 2009, các kết quả của hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền mặt đối với năm tài chinh chấm dứt tại như nêu trên,  phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: