dịch đoán mò, giải đoán số

1. dịch đoán mò

thử đọc đoạn văn gốc Q&A: Bonds and eurobonds trên trang BBC, ngày 16 tháng Tám, 2011:

The idea of eurozone economies clubbing together to issue bonds representing all 17 member nations has been gathering momentum in recent days.

And it has some pretty influential backers. For example, billionaire investor George Soros has said the bonds could be a good way to reduce the borrowing costs of highly-indebted nations, while Italian Finance Minister Giulio Tremonti has described them as the "master solution" to the debt crisis.

But those that really matter are less keen.

Xin chú ý dòng cuối cùng có gạch dưới, mà trang dịch thuật Vietgle.com đã đưa ra trong đoạn sau đây của bài dịch mẫu:

Và ý tưởng ấy được một số người tương đối có ảnh hưởng ủng hộ. Chẳng hạn, nhà đầu tư tỷ phú George Soros đã tuyên bố  rằng các trái phiếu này có thể là biện pháp hữu hiệu để giảm chi phí vay nợ của những quốc gia mắc nợ nhiều, trong khi Bộ trưởng Bộ tài chính Ý Giulio Tremonti lại mô tả chúng là “giải pháp chính” cho cuộc khủng hoảng nợ.

Nhưng những ý kiến thực sự có tầm ảnh hưởng như vậy không nhiều

.. are less keen: là không mặn mòi, không sốt sắng, nói chung là không ủng hộ mấy. không thể nói một ý kiến lại sốt sắng hay không sốt sắng, chỉ có con người mới sốt sắng hay nhiệt tình về một sáng kiến nào đó. Vậy But those that really matter chính là những nhân vật quan trọng, thực sự quyết định được chính sách chứ không phải chỉ là những người ủng hộ có chút ảnh hưởng (pretty influential backers). Do đó, câu trên phải dịch đúng là:

Nhưng nhân vật thực sự có quyền quyết định lại không mặn mòi lắm( với sáng kiến trên !)

ngoài ra:

The idea of eurozone economies clubbing together to issue bonds representing all 17 member nations has been gathering momentum in recent days

The idea … has been gathering momentum dịch thành “ý tưởngkhông ngừng gia tăng” là không hợp lý và sót ý. Câu tiếng Anh muốn nói  ý tưởng đưa ra ngày càng có trọng lượng (càng lúc càng thu hút sự ủng hộ mạnh hơn); master solutiongiải pháp chủ đạo, không chỉ là giải pháp chính..

Đây chỉ là 1/5 đầu tiên của toàn bộ bài dịch mẫu giới thiệu bởi Vietgle.com

1. giải đoán số:

thử xem đoạn kế tiếp:

The German government has said eurobonds "don’t make sense" right now, given that individual member states conduct their own economic policies. It is also concerned the introduction of such bonds could reduce the resolve of highly-indebted governments to balance their budgets.

được chuyển ngữ như sau

Chính phủ Đức cho rằng các trái phiếu châu Âu phát hành ngay tại thời điểm này “không hợp lý chút nào”, hãy cứ để mỗi quốc gia thành viên thực hiện những chính sách kinh tế của riêng họ. Người ta còn lo ngại việc phát hành những trái phiếu như vậy có thể giảm sự quyết tâm cân đối ngân sách của các chính phủ mắc nợ nhiều.

Chữ nghĩa tương đối chính xác, chỉ tiếc người dịch đọc chữ given that hẵn thấy lạ nhưng không chịu tra cứu, vừa có ích cho người đọc mà cả bản thân mình, mà “đoán số” là … should be given the right of, allow .. thực ra given that là thành ngữ  “hơi bị hay dùng” có chức năng giới từ với nghĩa là: xét rằng (considering…), trong khi mà (taking into account the fact that..)

Cũng nên để ý có 2 cách viết GIVEN + A NOUN (PHRASE) hoặc GIVEN THAT+ A CLAUSE

image

 

như vậy để chính xác đoạn văn chỉ cần sửa lại:

Chính phủ Đức cho rằng các trái phiếu châu Âu phát hành ngay tại thời điểm này “không hợp lý chút nào”, bởi trong thực tế mỗi quốc gia thành viên chỉ muốn thực hiện những chính sách kinh tế của riêng họ.

Nghề dịch cũng đòi hỏi sự cẩn thận, ý tứ như một khoa học, và nếu bạn yêu nghề, nó có thể là một nghệ thuật đáng giá.

hoa.minhthien@gmail.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: