dịch tự động, mức độ chính xác?

   

Our Dieu Giac Pagoda (Chùa Diệu Giác) is located at 6/10 Tran Nao, Ward Binh An, Dist. 2, Ho Chi Minh City. I, the writer of this letter, Buddhist nun Thich Nu Bao Nguyet, currently Head of the Pagoda, would like to send to you all the following heartfelt words:

Back in time, 40 years ago, this pagoda’s place was an remote and deserted area of swamps and lakes. Our dear Master being late Abbess Thich Nu Dieu Khong, in her disseminating trip to the South, had visited the place and expressed her wish to establish a pagoda on this site.
By chance of good grace, Mrs. Mai Khanh, the widow of Mr. Nguyen Van Anh, alias Bui Phuong, who showed his kindness of heart to offer an uncultivated piece of land for the Buddha’s site. The late Master had responsively built a small thatch-walled pagoda with metal sheet roof, giving it the name of Dieu Giac pagoda. The Master had later handed it over to me as the fifth disciple, and assigned me the duty of maintenance and continuation to future generations

 

Notre Dieu Giac pagode (Chua Dieu Giac) est situé à 6 / 10 Tran Nao, Ward Binh An Dist,. 2, Hô Chi Minh-Ville. I, l’auteur de cette lettre, bouddhiste nonne Thich Nu Bao Nguyet, actuellement chef de la pagode, aimerait vous envoyer tous les mots suivants sincères:
Retour dans le temps, il ya 40 ans, place cette pagode était une région isolée et déserte de marécages et de lacs. Notre cher Maître retard abbesse Thic Nu-Dieu Khong, dans son voyage diffusion vers le Sud, a visité l’endroit et a exprimé son souhait d’établir une pagode sur ce site.
Par chance, de bonne grâce, Mme Mai Khanh, la veuve de M. Nguyen Anh Van, alias Phuong Bui, qui a montré sa bonté de cœur d’offrir un terrain vague pour le site du Bouddha. Le Maître fin de réactivité avait construit un petit chaume paroi pagode avec un toit en tôle, en lui donnant le nom de Dieu Giac pagode. Le Maître avait plus tard, il a remis à moi comme le disciple cinquième, et m’a assigné le devoir d’entretien et de la poursuite pour les générations futures

powered by

 

Our Dieu Giac Pagoda (Chùa Diệu Giác) is located at 6/10 Tran Nao, Ward Binh An, Dist. 2, Ho Chi Minh City. I, the writer of this letter, Buddhist nun Thich Nu Bao Nguyet, currently Head of the Pagoda, would like to send to you all the following heartfelt words:

Back in time, 40 years ago, this pagoda’s place was an remote and deserted area of swamps and lakes. Our dear Master being late Abbess Thic Nu Dieu Khong, in her disseminating trip to the South, had visited the place and expressed her wish to establish a pagoda on this site.
By chance of good grace, Mrs. Mai Khanh, the widow of Mr. Nguyen Van Anh, alias Bui Phuong, who showed his kindness of heart to offer an uncultivated piece of land for the Buddha’s site. The late Master had responsively built a small thatch-walled pagoda with metal sheet roof, giving it the name of Dieu Giac pagoda. The Master had later handed it over to me as the fifth disciple, and assigned me the duty of maintenance and continuation to future generations

DỊCH TỰ ĐỘNG CÙA S-TRATU

Chùa Diệu Giác (Chùa Diệu Giác) được đặt tại 6 / 10 Trần Não, P. Bình An,. 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi, tác giả của lá thư này, Phật giáo ni cô Thích Nữ Bảo Nguyệt, Trưởng chùa, muốn gửi cho bạn tất cả những lời chân thành sau đây:
Trở lại trong thời gian, 40 năm trước, nơi chùa này là một khu vực hẻo lánh và hoang vắng của đầm lầy và hồ.

Thạc sĩ thân yêu của chúng tôi là nư tu viện trưởng Thic Nữ Diệu Không, trong chuyến đi phổ biến vào Nam, đã viếng thăm địa điểm và bày tỏ cô muốn thành lập một ngôi chùa trên trang web này.
Bởi cơ hội của ân sủng, bà Mai Khanh, góa phụ của ông Nguyễn Văn Anh, bí danh Bùi Phương, cho thấy lòng tốt của ông của trái tim để cung cấp một mảnh đất hoang hoá của cho trang web của Đức Phật. The Master cuối responsively đã xây dựng một ngôi chùa tranh vách nhỏ với mái tấm kim loại, tạo cho nó cái tên của chùa Diệu Giác.

Sau đó, Sư Phụ đã đưa cho tôi là đệ tử thứ năm, và được giao nhiệm vụ bảo trì và tiếp tục cho các thế hệ tương lai

http://dich.uhm.vn/

dùng công cụ của

http://www.tlnet.com.vn/Translate.aspx

dùng công cụ của

   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: