Goodyear ‘Highway Helper’

translated by hoa.nguyenxuan

Goodyear ‘Highway Helper’ iPhone app Engilsh Copy Deck

Main Navigation

English

English

Translation

Emergency

Tình huống khẩn cấp

Guides

Hướng dẫn

Quiz

Đố vui

Find a Dealer

Tìm nhà phân phối

Emergency Section

English

Translation

Emergency Medical

Y tế khẩn cấp

Police

Cảnh sát

Towing Service

Dịch vụ cứu hộ xe

Cab

Taxi

Goodyear Dealer

Nhà phân phối Goodyear

Guides

English

Translation

Change A Tyre

Cách thay vỏ xe

Tyre Pressure Guide

Cách chọn áp suất bơm

Check Your Radiator

Kiểm tra Bộ tản nhiệt

Check Your Engine Oil

Kiểm tra Nhớt động cơ

Read Your Tyre Size

Kích cỡ vỏ xe

Change a Tyre Guide

English

Translation

Pick a safe place

Chọn vị trí an toàn

Find a safe spot to park and change your tyre. Choose an area away from traffic, with a hard surface for your jack to sit on

Tìm địa điểm an toàn để đậu xe và thay vỏ. Nên chọn chỗ thoáng xe và có nền đất cứng để có thể đặt con đội

Mark your safe zone

Cảnh báo vùng an toàn cho xe

Make yourself visible to other drivers by engaging your emergency or hazard lights. If you have an early warning device, set it up.

Cần làm rõ vị trí của bạn để các xe khác thấy được từ xa, có thể bật đèn hiệu khẩn cấp. Nếu có thiết bị hay dụng cụ cảnh báo sớm, bạn hãy dựng đặt lên

Position your jack

Đặt vị trí con đội

Place the jack under the ‘jacking points’ nearest to the flat – a space between two notches along the underside of your vehicle’s chassis.

Đặt con đội đúng vị trí “điểm kích” gần sát với đoạn phẳng (là khoảng giữa hai khấc dọc theo phía dưới lưng khung chassis)

Set the brakes and gear

Để thắng hoặc gài số

Apply the parking brake and put your vehicle in gear (2nd for rear-wheel drive, reverse for front-wheel drive and park for automatic transmission).

Kích hoạt thắng tay và để xe và số 2 đối với xe dẫn động bánh sau, số lùi dối với xe dẫn động bánh trước và sổ dừng xe đối với hộp số tự động

Loosen the lug nuts

Nới lỏng các đai ốc

Using your tyre tool, loosen the lug nuts on the tyre by turning in a counter-clockwise direction. Do this before jacking up your car

Sử dụng dụng cụ tháo bánh xe, mở các đai ốc chặn bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Bạn phải làm việc này trước khi kích xe lên

Raise the vehicle

Nâng xe

With the nuts loose, slowly jack up your car until it is high enough to remove the flat tyre. Never place yourself under a raised car.

Sau khi nới lỏng các đai ốc, kích xe lên từ từ cho đến khi đủ cao để tháo bánh. Không bao giờ được đưa người vào vùng bên dưới xe đang được nâng kích.

Remove the tyre

Tháo bánh

Remove the nuts and lift the tyre from the car. If it refuses to budge, it could be corroded. If this happens, call a dealer or towing service.

Mở các đai ốc và gở bánh ra khỏi xe, nếu bánh xe bị dính, có thể do bị sét. Trong trường hợp này có thể gọi đại lý hoặc dịch vụ cứu hộ

Replace the tyre

Thay bánh

Line up your spare tyre’s holes first with the car’s wheel assembly, and lift it in place. Tighten all the wheel nuts by hand.

Đặt bánh dự phòng sao cho các lỗ trên bánh nằm đúng vào các vị trí bu lông của đùm bánh, nâng bánh lên tại chỗ và sơ bộ siết chặt các đai ốc

Lower and secure

Hạ xe và siết bánh

Slowly lower your car. Tighten the nuts securely, starting with the bottom nut, following the sequence above.

Hạ con đội, và bắt đầu siết chết các đai ốc, bắt đầu bằng đai ống ở phía dưới cùng và theo tuần tự như trên

Pack up

Thu dọn

Pack up your jack and tools. Have the flat tyre repaired or replaced as soon as possible.

Thu dọn con đội và các dụng cụ đồ nghề. Đem bánh thủng đi vá hoặc thay thế càng sớm càng tốt.

Tyre Pressure Guide

English

Translation

What’s the right tyre pressure?

Áp suất đúng là bao nhiêu?

What’s the right tyre pressure?

You can find the recommended tyre pressure for your vehicle in your owner’s manual, car doorpost, glove box door, or on the fuel door.

Why the right tyre pressure is important

Safety: Keep your tyres at the right pressure. Over-inflation can lead to poor handling, and under-inflation can lead to tyre overheating and damage.

Economical: Poorly inflated tyres wear out faster, and will need to be replaced sooner. Under-inflated tyres have increased rolling resistance, requiring more fuel to maintain the same speed.

Environmental: Correct tyre pressures help to maintain optimum fuel efficiency and that means lower CO2 emissions.

When to check your tyre pressure

Always check your tyre pressure (including your spare) every month or before going on long drives. When checking, be sure that your tyre has not run for at least two hours as air expands inside a hot tyre. If filling warm tyres, add 4 to 5 psi to the recommended pressure.

Áp suất đúng là bao nhiêu?
Bạn có thể biết áp suất vỏ phù hợp trong Cẩm nang kèm theo xe của bạn. Áp suất này cũng được ghi trên hông cửa xe, cửa ngăn để đồ, nắp cửa đổ xăng

Tại sao cần bơm đúng áp suất ?

An toàn: Bạn cần duy trì áp suất đúng đối với các bánh xe. Bánh quá căng có thể làm xe khó điều khiển, bánh mềm có thể tăng ma sát làm nóng quá mức và mau mòn bánh xe

Tiết kiệm: Bánh xe bơm thiếu áp suất sẽ mau mòn và phải thay vỏ sớm, đó là do ma sát lăn tăng cao, và động cơ phải tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn bình thường.

Thân thiện môi trường: Áp suất bánh xe đúng cho phép duy trì hiệu suất nhiên liệu tối ưu và giảm thiểu khí thải CO2

Kiểm tra áp suất bánh khi nào?

Luôn kiểm tra áp suất bánh (kể cả bánh dự phòng) mỗi tháng một lần hoặc trước những chuyến đi đường dài. Khi kiểm tra phải để bánh xe nguội ít nhất 2 giờ sau khi vận hành, vì nếu bánh xe còn nóng áp suất sẽ bị tăng. Trường hợp phải bơm bánh xe còn ấm thì tăng thêm khoảng 4 đến 5 psi trên áp suất khuyến nghị.

Check your Radiator

English

Translation

Find the coolant reservoir tank

 

Open your hood and locate the plastic reservoir tank. This is usually located near the radiator with a hose leading to the radiator.

Mở ca pô và tìm bình chứa nước làm mát (nhựa dẽo). Thường bình nước làm mát nằm gần bộ giải nhiệt với đường ống mềm dẫn qua bộ giải nhiệt

Add coolant

Thêm nước làm mát

Slowly pour in additional coolant until the level reaches the “full” line. Close the cap securely to avoid spills.

Từ từ rót nước làm mát vào bình cho đến khi mực nước lên đến vạch “FULL”. Vặn chặt nắp bình.

Check Your Engine Oil

English

Translation

Park your car on a level surface

Dừng xe tại chỗ có mặt nền bằng phẳng

Make sure that the engine is cold to get a more acurate reading.

Cẩn chờ một khoảng thời gian để động cơ nguội bớt thì đo mới chính xác

Locate the dipstick

Tìm que thăm nhớt

This is a long piece of metal sticking out of the engine, usually with a brightly-coloured loop at one end.

Que thăm nhớt là thanh kim loại nhô ra từ vỏ động cơ, thường có khoen tròn màu sáng ở đầu que

Clean the dipstick

Lau sạch que

Pull on the loop and draw the dipstick all the way out, then wipe the oil off the dipstick with a paper towel or cloth.

Kéo que thăm nhớt ra hết khỏi động cơ và dùng khăn giấy hay giẻ sạch vuốt hết nhớt bám trên que

Check the oil level

Kiểm tra mực nhớt

Reinsert the dipstick, then pull it back out and hold it horizontally. The oil level should be halfway between the two marker lines.

Cắm que thăm nhớt trở lại vào hết trong động cơ, rồi rút ra trở lại, giữ que ở vị trí nằm ngang. Mức nhớt chuẩn là nằm giữa hai đường vạch giới hạn trên và dưới ghi trên que.

Add oil

Châm nhớt thêm

Unscrew the oil filler cap, located at the very top of the engine. Add oil, then use the dipstick to recheck the oil level.

Mở nắp vặn đầu lọc nhớt ngay phí trên động cơ. Châm nhớt thêm và sử dụng que thăm nhớt để kiểm tra mực nhớt.

Check your Tyre Size

English

Translation

Read Your Tyre Size

Các đọc kích cỡ vỏ xe

Use this simple guide to find your tyre size information

A. Tyre section width in mm

B. Section height to section width relation in %

C. Tyre construction

D. Rim diameter in inches

E. Max load capacity (load index)

F. Speed symbol

Sử dụng hướng dẫn đơn giản sau để đọc thông tin về vỏ xe:

A. Chiều ngang mặt cắt vỏ bằng mm

B. Chiều cao so với chiều rộng, tính theo %

C. Kết cấu vỏ xe

D. Đường kính vành tính bằng in-sơ

E. Tải trọng tối đa (chỉ số tải trọng)

F. Ký hiệu tốc độ

The speed index is a letter code that corresponds to a tyre’s maximum speed.

Chỉ số tốc độ là mã ký tự tương ứng với vận tốc cho phép tối đa của vỏ xe

Speed Index

Chỉ số Tốc độ

Speed in KPH

Tốc độ tinh bằng KMH

Quiz Section

Homepage and Navigation (Trang chủ và định tuyến trang web)

English

Translation

Pass the quiz to unlock the game

Vượt qua các Câu đố để mở khoá trò chơi

Welcome to the road quiz section. Get 5 or more questions correct to unlock the games and challenge your friends.

Chào mừng bạn đến phần Câu đố Đi đường. Trả lời đúng 5 câu đố trở lên để được mở khoá trò chơi và thách đố với các bạn chơi khác

Tyre Safety

An toàn vỏ xe

Road Safety

An toàn Xa lộ

Engine Care

An toàn Động cơ

Tyre Quiz

English

Translation

Elapsed Time

Thời gian trả lời

Question 1. How often should you inspect your tyre pressure?

Câu hỏi 1: Bao lâu bạn cần kiểm tra lại áp suất các bánh xe?

Once a week

Mỗi tuấn 1 lần

Once a month

Mỗi tháng 1 lần

Once a year

Mỗi năm 1 lần

Everyday

Mỗi ngày một lần

Check your tyre’s pressure at least once a month with an accurate tyre pressure gauge. Be sure to check the pressure when the tyres are cold and have not been recently used.

Kiểm tra áp suất bánh xe tối thiểu một tháng 1 lần bằng một đồng hồ đo áp suất bánh xe chính xác. Lưu ý chỉ đo khi bánh đã nguội và không phải chạy mới dừng

Question 2

Câu hỏi 2

Under-inflation or over-inflation can cause

Bánh xe quá căng hay quá mềm đều gây ra:

Abnormal wear & tear

Rách và mòn vỏ xe hơn bình thường

Overheating & failure

Nóng vỏ xe bất thường và hỏng bánh xe

High fuel consumption

Tăng tiêu hao nhiên liệu

All of the above

Tát cả các điều trên

Improper inflation can cause excessive wear and tear, fuel overuse and even tyre overheating and failure. Use the correct tyre pressure as recommended by your vehicle manufacturer.

Các bánh xe bơm không đúng cách có thể gây mòn bất thường, dễ hư hỏng vỏ xe, tăng tiêu hao xăng, làm vỏ nóng quá mức thậm chí hỏng bánh xe. Hãy bơm xe đúng áp suất được khuyến nghị của nhà chế tạo ô tô.

Question 3

Câu hỏi 3

Worn centre tread on a tyre indicates

Sống giữa của vỏ xe bị mòn nhiều chứng tỏ rằng:

Over-inflation

Bánh xe bơm quá căng

Under-inflation

Bánh xe bơm thiếu hơi

Misalignment

Các bánh xe không thẳng hàng

Worn parts

Các cơ phận khác bị mòn

When a tyre is over-inflated, the centre tread bears most of the load and wears out faster than the outside edges. Uneven wear reduces the useful life of the tyre and should be avoided.

Khi một bánh xe bị bơm quá áp lức, dãi ta lông giữa của vỏ xe chịu phần lớn tải trọng nên bị mài mòn nhanh hơn các cạnh mép ngoài. Sự mài mòn không đều này làm giảm tuổi thọ hữu dụng của vỏ xe nên là điều cần phải tránh

Question 4

Câu hỏi 4

Tread wear on both edges indicates:

Mòn vẹt trên cả hai mép bánh xe cho thấy:

Over-inflation

Bánh xe bơm quá căng

Under-inflation

Bánh xe bơm thiếu hơi

Misalignment

Các bánh xe không thẳng hàng

Worn parts

Các cơ phận khác bị mòn

When a tyre is under-inflated, the outside edges of the tyre wear out faster and affects durability. It also increases rolling resistance and leads to greater fuel consumption.

Khi một bánh xe bị bơm thiếu áp suất, các dãi cạnh ta lông hai bên mép ngoài của vỏ xe sẽ bị mài mòn nhanh hơn vùng giữa. Điều này cũng làm tăng ma sát lăn trên mặt đường lảm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn

Question 5

Câu hỏi 5

Worn saw-tooth edges on a tyre tread indicates:

Các cạnh mòn kiểu răng cưa trên ta lông bánh xe cho thấy

Over-inflation

Bánh xe bơm quá căng

Under-inflation

Bánh xe bơm thiếu hơi

Misalignmen

Các bánh xe không thẳng hàng

Worn parts

Các cơ phận khác bị mòn

Saw-tooth wearing on your tyre tread indicates that your tyres are misaligned. Erratic scrubbing against the road causes this kind of wear pattern and lowers tyre performance.

Kiểu mòn kiểu răng cưa trên bánh là dấu hiệu của việc thiếu thẳng hàng của các bánh xe. Sự cọ sát không đều với mặt đường tạo ra dạng mài mòn bất thường này và làm giảm hiệu năng của bánh xe

Question 6

Câu hỏi 6

Unbalanced tyres can cause:

Các bánh xe không cân bằng có thể gây:

Vibration

Rung giật

Suspension damage

Hõng hệ thống nhún

Irregular tyre wear

Mòn bánh không đều

All of the above

Tất cả các câu trên

Unbalanced tyres cause vibration, premature and irregular tyre wear, and unnecessary wear to your vehicle’s suspension.

Các bánh xe không cân bằng có thể gây rung, mau mòn hoặc mòn vẹt vỏ xe không đều. Hệ thống nhún cũng bị mài mòn vô ích

Question 7

Câu hỏi 7

When should tyres be balanced?

Khi nào cần phải chỉnh cân bằng bánh xe?

Mounting new tyres

Lắp bánh mới

After pumping tyres

Sau khi bơm bánh xe

After every drive

Mỗi lần chạy xe

Never

Không cần

Your tyres should be balanced when they are mounted for the first time, and whenever they are remounted after repairs.

Các bánh xe cần phải được chỉnh cân bằng khi lần đầu tiên lắp vào xe. Và mỗi khi lắp lại sau khi sửa chữa.

Question 8

Câu hỏi 8

To ensure your tyres are aligned, you must:

Để đảm bảo các bánh xe được thẳng hàng, bạn cần:

Tighten the tyre nuts

Siết chặt các đai ốc bánh xe

Visually inspect tyres

Dùng mắt kiểm tra các bánh xe

Go to a professional

Nhờ thợ chuyên môn

Rotate your tyres

Hoán đổi các bánh xe

Having your tyres serviced by a professional ensures that all suspension and steering components are sound, and the tyre and wheel assemblies run straight and true.

Cần phải nhờ thợ chuyên môn cân chỉnh các bánh xe để đảm bảo toàn bộ hệ thống bộ phận nhún và điều khiển lái được ổn thoả, các vỏ và đùm bánh xe thẳng hàng và chính trục

Question 9

Câu hỏi 9

How frequently should you rotate your tyres?

Bao lâu bạn cần phải hoán chuyển bánh xe một lần?

Every 5,000km

Mỗi 5.000km

Every 10,000km

Mỗi 10.000km

Every 20,000km

Mỗi 20.000km

After tyre repairs

Sau mỗi lần sửa chữa bánh xe

Question 10

Câu hỏi 10

What are the benefits of upsizing your tyres?

Tăng cỡ bánh có thể được lợi gì?

Improved handling

Cải thiện tính năng điều khiển

Better traction

Lực kéo tốt hơn

Sleek, modern look

Xe đẹp, vóng dáng hiện đại hơn

All of the above

Tất cả các đáp án trên

One of the simplest methods of upgrading a car’s performance, upsizing tyres can result in better handling and control, greater traction and give the car a sleeker, more modern appearance.

Đây là một phương cách giản tiện nhất để nâng cao hiệu năng xe. Thật vậy tăng cở báng mang lại sự cải thiện tính năng điều khiển, sức kéo mạnh hơn, và làm chiếc xe có vóc dáng thanh lịch và hiện đại hơn.

Road Safety

English

Translation

Question 1

Câu hỏi 1

Factors that affect your ability to drive safely include:

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn của bạn bao gồm:

Fatigue

Sự mệt mõi

Alcohol & drugs

Rượu và các loại thuốc

Emotional distress

Những bức xúc tình cảm

All of the above

Tất cả những yếu tố trên

Anything that can distract your attention or affect your judgement impairs your ability to drive safely. Do not drive if under the effects of fatigue, alcohol and medication, or even extreme emotional distress.

Bất kỳ điều gì có thể gây mất tập trung hoặc tác động đến khả năng sự phán đoán của bạn đều có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển xe an toàn. Không nên cố lái xe khi bạn cảm thấy mệt mõi, bị tác động của rượu hay dược phẩm, đang trong tình trạng buồn phiền hay căng thẳng về tình cảm

Question 2

Câu hỏi 2

Signs that your driving may not be safe include:

Các biểu hiện cho thấy bạn có thể không lái xe an toàn bao gồm:

A series of close calls

Nhiều cú suýt va quẹt

Honking of other cars

Các xe khác bóp còi nhiều

Passenger comments

Nhiều hành khách có ý kiến

All of the above

Tất cả các điều trên

A series of near-misses, inability to focus, clashes with other drivers and even comments from friends and family should warn you that your driving is unsafe. Take a refresher course, or have someone else drive.

Một loạt các vụ suýt va quẹt, mất khả năng tập trung, cải vả với các lái xe khác hoặc thậm chí phê bình của bạn bè hay gia đình có thể là biệu hiện của việc bạn lái xe không an toàn. Nên theo lớp bổi dưỡng tay nghề hoặc nhờ người khác lái hộ cho mình

Question 3

Câu hỏi 3

What is the best way to avoid skidding on wet roads?

Cách tốt nhất để tránh bị trượt hay mất điều khiển khi đường trơn ướt?

Pump the brakes

Đạp thắng liên tục

Slow down

Đi chậm lại

Use the handbrake

Kéo thắng tay

Go faster

Chạy nhanh lên

Losing control and skidding is dangerous in any situation. The best way to avoid skidding or losing control when driving on wet roads is to slow down.

Bất kỳ tình huống mất điều khiển hay trượt bánh nào luôn là nguy hiểm. Cách tốt nhất để tránh bị trượt hay mất điều khiển là giảm tốc độ

Question 4

Câu hỏi 4

To recover from a skid, you must:

Để thoát ra tình huống bị trượt bánh, bạn phải:

Slam on the brakes

Đạp mạnh thắng

Steer towards the skid

Ngả tay lái về hướng trượt

Use the handbrake

Kéo thắng tay

All of the above

Tất cả các biện pháp trên

To recover from a skid, do not slam on the brakes, as this will case the tyre treads to further lose traction. Instead, steer to turn your tyres towards the direction of the skid.

Để thoát ra tình huống bị trượt bánh

Đừng đạp thắng đột ngột, vì như vậy sẽ làm các dải ma sát trên lưng vỏ mất sức bám. Thay vì vậy bạn cần ngả tay lái về hướng trượt

Question 5

Câu hỏi 5

How much longer does it take to brake on wet roads compared to braking on dry roads?

Thời gian đạp thắng khi thắng xe trên đường ướt có khác với đường khô bình thường không ?

No difference

Không khác gì

Twice as long

Lâu gấp đôi

Three times as long

Lâu gấp ba

Ten times as long

Mười lần lâu hơn

It takes about three times longer to brake on wet roads than it does on dry roads. In wet conditions, keep more than two car lengths between you and the vehicle in front of you.

Cần khoảng 3 lần dài hơn khi thắng trên đường ướt khi so với thời gian thắng xe trên đường khô. Phải duy trì khoảng cách hơn hai lần chiều dài thân xe giữa bạn va xe chạy trước của bạn

Question 6

Câu hỏi 6

When aquaplaning, DO NOT:

Khi xảy ra hiện tượng chêm nước (aquaplaning) , KHÔNG ĐƯỢC:

Suddenly brake or turn

Thắng gấp hay ngoặc tay lái

Slow down

Giảm tốc độ

Shift gears

Sang số

All of the above

Tất cả các đáp án trên

If you find yourself aquaplaning, do not brake or turn suddenly. This could throw your car into a dangerous skid. Instead, ease off the accelerator until your car slows and you can feel the road again.

Khi xảy ra tình huống chêm nước, không được thắng gấp hay ngoặc tay lái. Vì như vây chỉ làm xe trượt bánh càng nguy hiểm. Thay vì vậy giảm nhẹ chân ga cho xe chậm dần cho đến khi bạn có cảm giác bám đường trở lại.

Question 7

Câu hỏi 7

When are wet roads most slippery?

Đường ướt trơn trợt nhất vào lúc nào?

After a heavy of rain

Sau cơn mưa lớn

After the first 30mins

Sau 30 phút đầu tiên của cơn mưa

Immediately after rain

Ngay sau khi mưa

During heavy rain

Trong lúc mưa lớn

The first rains cause dried mud and oils on the road to mix with water and create a slippery layer. Drivers should take extra caution for the first half- hour after in begins to rain.

Những cơn mưa đầu tiên thường khiến bùn khô dầu nhớt trên đường trộn lẫn với nước lảm nên một lớp trơn trượt. Người điều khiển xe nên cẩn thận hơn trong khoảng 30 phút đầu của trận mưa

Question 8

Câu hỏi 8

To dry brakes safely after driving through standing water:

Để làm khô thắng sau khi chạy xe qua chỗ nước đọng

Accelerate to spin-dry

Tăng tốc cho văng nước đi

Stop until brakes dry

Dừng lại cho đến khi thắng khô

Apply brakes lightly

Đạp nhẹ thắng

Slam on the brakes

Đạp mạnh thắng

Driving through deep puddles can soak the contact areas of your brakes, affecting their braking power. Lightly apply the brakes while moving to dry them.

Xe chạy xuyên các vũng nước lớn có thể làm các mặt tiếp xúc của thắng bị ngập ướt và ảnh hưởng đến khả năng phanh của thắng. Bạn có thể rà thắng nhẹ để làm nóng và khô thắng

Question 9

Câu hỏi 9

For safe city driving, you must:

Để lái xe an toàn, bạn cần phải:

Watch for pedestrians

Coi chừng người đi bộ

Use signals well

Dùng đèn hiệu nhiều

Watch all sides of car

Quan sát mọi phía của xe

All of the above

Tất cả các điều trên

Safe city driving requires drivers to pay more attention to all sides of the vehicle, and being alert for other cars, motorcycles and pedestrians. Proper signalling can minimise accidents and collisions.

Lái xe an toàn đòi hỏi người lái phải quan sát kỹ mọi phía chung quanh xe, cảnh giác các ô tô, xe máy và người bộ hành khác cùng lưu thông. Sử dụng đèn hiệu đúng cách cũng giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các tai nạn hay va quẹt

Question 10

Câu hỏi 10

Hazardous places to stop in an emergency include:

Các vị trí dừng xe khẩn cấp không đúng nguyên tắc an toàn bao gồm:

Just over a hill

Vừa qua một con dốc cao

Around a blind corner

Gần một góc khuất

Near a gas station

Gần trạm xăng

Both A and B

Cả câu A và B

If you have to pull over, avoid stopping your vehicle in places where other drivers may not see you in time to avoid a collision, such as just over a hill or around a blind corner.

Nếu bạn phải dừng xe, phải tránh các điểm mà tầm nhìn bị che khuất đối với các lái xe khác, nếu không họ sẽ không thể kịp phản ứng để tránh húc vào xe của bạn. Chẳng hạn lúc vừa qua một con dốc cao hoặc đến gần một góc khuất

Car & Engine Care

English

Translation

Question 1

Câu hỏi 1

How often should you check your engine oil level?

Bao lâu thì bạn phải kiểm tra mức nhớt trong động cơ ?

Everyday

Hàng ngày

Once a week

Mỗi tuần 1 lần

Once every two weeks

2 tuần 1 lần

Once a month

Mỗi tháng 1 lần

Be sure to check your engine oil level once every two weeks. This is the most important check you can do as your engine cannot run and may even break without oil.

Phải đảm bảo kiểm tra nhớt động cơ 2 tuần 1 lần. Đây là kiểm tra quan trọng nhất mà bạn phải thực hiện, vì động cơ không thể hoạt động thậm chí hư hại khi thiếu nhớt.

Question 2

Câu hỏi 2

How often should you change your engine oil?

Bao lâu thì bạn phải hay nhớt động cơ ?

Every month / 1,000km

Mỗi tháng hoặc 1.000 km

2 months / 2,000km

Mỗi 2 tháng hoặc 2.000 km

3 months / 5,000km

Mỗi 3 tháng hoặc 5.000 km

6 months / 10,000km

Mỗi 6 tháng hoặc 10.000 km

For best performance, change your oil every 3 months or 5,000 km, whichever comes first, or follow the recommended schedule found in your owner’s manual.

Để xe hoạt động tốt, bạn cần thay nhớt mỗi 3 tháng hoặc 5.000 km, tuỳ hạn nào đến trước, hoặc theo lịch thay nhớt trong sách hướng dẫn kèm theo xe.

Question 3

Câu hỏi 3

When should you change your oil filter?

Bao lâu thì bạn phải hay lọc nhớt?

Every month / 1,000km

Mỗi tháng hoặc 1.000 km

2 months / 2,000km

Mỗi 2 tháng hoặc 2.000 km

6 months / 10,000km

Mỗi 6 tháng hoặc 10.000 km

With every oil change

Mỗi lần thay nhớt thì thay lọc

Changing your oil filter with every engine oil change helps greatly in keeping your engine well lubricated and running smoothly.

Thay lọc nhớt mỗi khi thay nhớt sẽ giúp xe bạn được bôi trơn hiệu quả và máy móc hoạt động êm ái nhất

Question 4

Câu hỏi 4

How often should you check your brake fluid level?

Bao lâu thì bạn phải kiểm tra mực dầu thắng?

Everyday

Hàng ngày

Once a week

Mỗi tuần 1 lần

Once every two weeks

2 tuần 1 lần

Once a month

Mỗi tháng 1 lần

The fluid level should drop slightly as your brake pads wear out, so don’t forget to check your brake fluid level once a month. If there is a sudden drop in the fluid, have your brakes checked as soon as possible.

Mức dầu thắng thường sụt giảm chút ít khi các má thắng mòn, nên phải thường xuyên kiểm tra dầu thắng mỗi tháng 1 lần. Nếu xảy ra sụt giảm đột ngột không bình thường, bạn phải cho kiểm tra thắng ngay

Question 5

Câu hỏi 5

For good visibility, windshield wiper blades should be replaced:

Để đảm bảo tầm nhìn tốt, cần thay lưỡi gạt nước cho kính chắn gió:

Every 5,000 / 10,000km

Mỗi 5.000 / 10.000km

Every 10,000 / 20,000km

Mỗi 10.000 / 20.000km

Every 50,000km

Mỗi 50.000km

Every 80,000km

Mỗi 80.000km

Well-maintained windshield wipers ensure good visibility in rain or snow. Keep your wiper blades clean with a paper towel and some window cleaner and replace them every 10,000 to 20,000 km.

Các bộ phận gạt nước được bảo trì tốt sẽ duy trì được tầm nhìn tối đa trong điều kiện mưa gió. Nên dùng khăn giấy và nước lau kính để lau sạch các lưỡi gạt. Nên thay các lưỡi gạt nước mỗi 10.000 đến 20.000 km

Question 6

Câu hỏi 6

Maintenance-free car batteries still require:

Bình acquy kín (maintenace-free) cũng cần

Checking water level

Kiểm tra mức nước

Cleaning the terminals

Chùi sạch các chấu nối

Replacing the clamps

Thay kẹp

All of the above

Tất cả các đáp án trên

Most batteries are now maintenance-free and don’t require checking battery water levels. Check that terminal connections are clean and tight. If corrosion occurs often, have your battery checked.

Hầu hết bình acquy hiện nay là bình acquy kín không-cần-bảo dưỡng, và không phải kiểm tra mức nước trong bình. Bạn chỉ cần kiểm tra các cọc bình, làm sạch và siết chặt. Nếu cọc bình thường xuyên bị rỗ mòn, bạn cho kiểm tra bình acquy

Question 7

Câu hỏi 7

To safely inspect your car’s engine, be sure:

Để việc kiểm tra xe được an toàn bạn cần

Engine is turned off

Tắt động cơ

Engine is cool

Động cơ đã nguội

Not to touch anything

Không chạm vào bất cứ bộ phận nào

Both A & B are correct

Cả A và B đều đúng

Read the safety warnings in your owner’s manual and on the stickers located around the engine area. Except for checking transmission fluid, all checks should be done with the engine turned off and the engine cool.

Đọc kỹ phần cảnh báo an toàn trong Cẩm nang xe và các sticker dán ở khu vực động cơ. Trừ trường hợp đối với kiểm tra dầu truyền động, toàn bộ các kiểm tra khác đều phải được tiến hành trong điều kiện tắt máy và khi động cơ đã nguội

Question 8

Câu hỏi 8

A buzzing noise when you turn the steering wheel at low speeds indicates:

Có tiếng rần rần khi bạn xoay tay lái ở tốc độ thấp là dấu hiệu:

A flat tyre

Bánh xe bị xẹp

Dirty brake pads

Má thắng bị dơ

Low engine oil level

Động cơ thiếu nhớt

Low power steering fluid

Tay lái trợ lực thiếu dầu

To check your power steering fluid, open the cap to the reservoir and check the dipstick reading. If you have to add fluid more than once or twice a year, have the steering system checked for leaks.

Để kiểm tra mức dầu hệ thống lái trợ lực, mở nắp bình dầu và dùng que thăm để biết mực dầu. Nếu một năm mà phải châm dầu nhiều hơn một hoặc hai lần, bạn phải cho kiểm tra lại hệ thống xem có bị rò rỉ

Question 9

Câu hỏi 9

To safely check the radiator water level, make sure to:

Để đảm bảo an toàn khi kiểm tra mực nước trong bộ giải nhiệt, cần phải:

Allow engine to cool

Để động cơ nguội hẳn

Open radiator slowly

Mở nắp bộ giải nhiệt ra từ từ

Disconnect the battery

Tháo dây điện bình acquy

Both A & B are correct

Cả hai câu A và B đều đúng

Allow your engine to cool, and use a cloth to avoid burning your fingers on a hot radiator. If the fluid drops below the recommended level soon after topping up, it may have a leak and require servicing.

Để động cơ nguội hẳn và dùng khăn vải để khỏi bị bỏng tay khi làm việc với bộ giải nhiệt đang nóng. Nếu sau khi châm thêm dung dịch đến mức chuẩn mà mực nước vẫn sụt xuống thì có khả năng có rò rỉ và phải cần cho kiểm tra bảo trì.

Question 10

Câu hỏi 10

How often should you give your engine a tune-up?

Bao lâu thì phải cân chỉnh lại động cơ?

6 months / 20,000km

6 tháng / 20.000km

Every year / 30,000km

Mỗi năm / 30.000km

2 years / 60,000km

2 năms / 60.000km

4 years / 100,000km

4 năms / 100.000km

Give your engine a tune-up every 2 years or 60,000 km whichever comes first. Also referred to as ‘major service’, this includes replacing key parts that will help keep your vehicle running smoothly.

Hãy cho kiểm tra cân chỉnh động cơ mỗi 2 năm hoặc 60.000 km (tuỳ giới hạn nào đến trước). Đây cũng được coi là “đại tu”, bao gồm việc thay thế các cơ phận chính giúp duy trì xe chạy trơn tru

Games

English

Translation

Congratulations

Chúc mừng

You scored ‘x’ in the Road Safety Quiz in ‘x’ minutes and ‘x’ seconds. Congratulations, you’ve unlocked the game.

Bạn ghi được ‘x’ điểm trong đố vui An toàn Giao thông trong ‘x’ phút and ‘y’ giây. Xin chúc mừng, Game đã được mở khoá

   

Tyre Blower

Thổi bánh xe

Instructions

Hướng dẫn

Blow on the screen to keep the tyre pressure at the correct PSI. The longer you maintain the correct level, the better your score.

Thổi trên màn hình để duy trì trị số áp suất PSI phù hợp cho bánh xe. Bạn càng duy trì được áp suất chuẩn càng lâu càng được điểm cao.

Start Playing

Bắt đầu chơi

Back

Quay lại

Stay within the Green Zone!

Ở lại trong vùng Xanh

Result

Kết quả

You kept the tyre inflated at the correct PSI level for ‘x’ seconds. Remember to keep your tyres at the correct PSI level for optimal performance.

Bạn đã duy trì áp suất bánh ở mức PSI chuẩn trong ‘x’ giây. Hãy luôn nhớ giữ áp suất bánh xe đúng để đạt hiệu năng tối ưu.

Challenge a Friend

Thách đố với bạn khác

Post to Facebook

Gửi lên Facebook

Try Again

Chơi lại

Stop Tyre Game

Dừng game “Bánh xe”

The game is about to begin, please rotate the phone and get ready.

Game sắp khởi động. Bạn hãy xoay điện thoại và chuẩn bị sẵn sàng.

This game is all about reaction time.

Đây là game về khả năng phản ứng nhanh.

Stop the car by tapping the screen when the train appears

Dừng xe bằng cách vỗ lên màn hình khi tàu hoả xuất hiện

Start playing

Bắt đầu chơi

You crashed!

Bạn tiêu rồi!

Your braking reaction time was too slow and you hit the train.

Thời gian phản ứng thắng của bạn quá chậm nên đã húc tàu hoả.

Well done!

Rất giỏi!

Your braking reaction was ‘x’ seconds and your narrowly missed hitting the train.

Phản ứng thắng của bạn là ‘x’ giây và bạn suýt nữa đã húc xe lữa đấy.

Engine Fixer

Sửa chữa động cơ

Instructions

Hướng dẫn

The engine needs fixing and it’s up to you. You’ll need to blow, shake, and tilt the iPhone to complete this game. The faster you complete the fixes the better the score.

Cần sửa chữa động cơ và tuỳ thuộc vào bạn. Có thể bạn cần thổi, lắc, nghiêng iPhone để hoàn tất trò game. Bạn hoàn tất các sửa chữa càng nhanh thì càng được điểm cao.

Blow onto the phone to cool the radiator

Thổi vào điện thoại để làm nguội bộ tản nhiệt

Screw in the brake fluid cap into place

Vặn nắp bình dầu thắng vào vị trí

Shake your phone to help charge the battery

Lắc điện thoại để sạc bình

Tilt your phone to guide the oil in

Nghiêng điện thoại để hướng dẫn nhớt vào

You managed to fix the engine in ‘x’ seconds

Bạn đã sửa xong động cơ trong ‘x’ giây

Find a dealer

Tìm nhà phân phối

Locations

Các địa điểm

Phone

Điện thoại

Address

Địa chỉ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: